Eleccions al consell escolar

ELECCIONS PARCIALS AL CONSELL ESCOLAR. 1r trimestre del curs 2018/19

En aquest procés s’han d’elegir els següents membres:

  • 2 representants del claustre de professorat.
  • Els representants dels pares, mares o tutors legals de l'alumnat del centre tots són membres del Consell Escolar des del curs 2016-17
  • 1 representant del personal d’administració i serveis.

La Junta Electoral és l’encarregada de gestionar tot aquest procés de renovació parcial del consell escolar.

Resum d’actuacions

El 5 d’octubre es va celebrar el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, entre tots els components del cens. En aquest sorteig varen sortir els següents, titulars i suplents:

Sector professorat: titular: Marta Martínez Benito ;  suplents: Patricia Pujol

Sector pares/mares: titular: Cristina Rodenas Donaire;  suplents: Mari Luz Sánchez

El 11 d’octubre de 2018 a les 14:00 h es va constituir la Junta Electoral formada per: 1 mestre (Marta Martínez Benito) , 1 mare (Cristina Rodenas Donaire) i  directora del centre (Francisca Far Horrach.

La junta electoral va aprovar per unanimitat

1. Els censos electorals del professorat

2. El calendari del procés d’eleccions (S'acorda el calendari proposat per la Consellería, sense modificacions)

3. Els models de sobres i paperetes